U bent hier:Skip Navigation LinksHomepage » Voor cliënten » Klachtenbemiddeling

Patiënteninformatie klachtenbemiddeling

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Alle medewerkers van de Da Vinci Kliniek zijn erop uit om goede zorg verlenen. Daarbij kunt u ons helpen. Het spreekt voor zich dat u als patiënt mag rekenen op een zo goed mogelijke behandeling en begeleiding.

Misschien bent u in een situatie terecht gekomen dat er iets is misgegaan of waarover onvrede is ontstaan. Het bespreken daarvan is misschien niet altijd makkelijk , maar wel heel zinvol en belangrijk. Allereerst voor uzelf, omdat er dan serieus met uw ongenoegen wordt omgegaan. Maar ook voor ons als kliniek, zodat de zorg kan worden verbeterd. U kunt uw ongenoegen het beste direct bespreken met de medewerker die verantwoordelijk is voor uw klacht of kliniekarts.

Bespreken met de klachtenfunctionaris

Wilt u zelf niet het gesprek aangaan of leverde het gesprek niet het juiste resultaat op, dan bieden we u de mogelijkheid om een vertrouwelijk gesprek te hebben met de klachtenfunctionaris. Deze kan samen met u bekijken wat voor u de beste manier is om verder te gaan met uw klacht. In de klachtenfunctionaris vindt u iemand die naar u luistert en gaat in de rol van bemiddellaar na wat er is gebeurd en probeert het vertrouwen weer te herstellen. Ook zorgt hij of zij ervoor dat uw klacht op de juiste plek terecht komt en waar nodig dat er adviezen voor verbetering van zorg- en dienstverlening worden afgegeven. Hierbij wordt uitgegaan van uw wensen en de mogelijkheden die de kliniek kan bieden om hieraan te voldoen.De bemiddeling van klachten wordt in principe binnen 6 weken afgerond. Deze termijn kan, in overleg met u, langer zijn als dit door uw individuele omstandigheden niet mogelijk of gewenst is. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via het secretariaat.

De klachtencommissie

Als u een objectief oordeel over de gegrondheid van uw klacht wenst, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de kliniek. De klachtencommissie bestaat uit 4 leden. De voorzitter is een academicus en niet aan de kliniek verbonden. De andere leden van de klachtencommissie zijn benoemd door de directie. Voordat de klachtencommissie uitspraak doet, hoort zij beide partijen. De uitspraak van de klachtencommissie wordt gestuurd naar klager, aangeklaagde, directie en Raad van Toezicht. Binnen een maand na de uitspraak zal de Raad van Toezicht aan betrokkenen meedelen of de uitspraak dan wel de aanbevelingen aanleiding zijn tot het nemen van maatregelen. De klachtenprocedure is kosteloos. Dit geldt niet ten aanzien van eventuele kosten die de klager en/of aangeklaagde(n) maken voor het inschakelen van eigen deskundigen, advocaten of adviseurs. Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris binnen de kliniek via het secretariaat. U kunt een schriftelijke klacht indienen via · Mail: klacht@davincikliniek.nl Postadres: Da Vinci Kliniek, Nieuwendijk 49, 5664 HB Geldrop

Het volledige klachtenreglement vindt u hier